Bezpłatny portal ogłoszeń pracy!

Szukasz pracy albo chcesz zmienić pracę?
Zamieść ogłoszenie i daj odnaleźć się nowemu pracodawcy
Załóż konto pracownika
Poszukujesz pracownika do firmy, zakładu albo urzędu?
Wybierz z bazy interesujące ogłoszenie i rozwiąż problemy kadrowe
Załóż konto pracodawcy

Jak działa bazapracowników.pl

Pracownik zamieszcza ogłoszenie o poszukiwanej pracy
Pracodawca wybiera z bazy interesujące ogłoszenie
    i nawiązuje kontakt z kandydatem

Ostatnio dodane przez pracowników

Numer ogłoszenia: JCLYMOJH

fotograf, fototechnik

w lokalizacji:

Bydgoszcz

Numer ogłoszenia: LAJ399PQ

Kierownik działu administracyjno-gospodarczego

w lokalizacji:

Zabrze | pow. gliwicki | Gliwice | pow. tarnogórski

Numer ogłoszenia: 88DMNQ7O

Pakowacz - magazynier w centrum logistycznym

w lokalizacji:

Zabrze | pow. gliwicki | Gliwice

Ustaw kryteria wyświetlania ogłoszeń
Grupy branżowe
Wyszukaj ogłoszenia zawierające słowo:
w tytule w opisie „O mnie”
Grupy branżowe
Wybierz grupy oraz branże i sprawdź czy pracownicy poszukują w nich pracy
Wybierz jedną grupę:
Budownictwo  (-2)
Przemysł, zarządzanie produkcją, utrzymanie ruchu, serwis  (0)
Energia elektryczna, cieplna, z paliw gazowych i OZE  (0)
Górnictwo i wydobywanie  (0)
Gospodarowanie wodą, ściekami i odpadami; rekultywacja  (0)
Marketing i sprzedaż  (0)
Transport towarowy, pasażerski, magazynowanie, usługi pocztowe i kurierskie  (1)
Telekomunikacja, telewizja, radio, prasa, produkcja filmowa  (0)
Technologie IT, serwis IT  (0)
Działalność profesjonalna, usługi projektowe, badawcze, specjalistyczne  (1)
Administracja publiczna  (-4)
Edukacja  (0)
Opieka zdrowotna, apteki, pomoc społeczna  (1)
Bankowość, finanse, leasing, ubezpieczenia  (0)
Nieruchomości – sprzedaż, pośrednictwo, zarządzanie, wycena  (0)
Administracja biurowa, obsługa klienta, call center, ochrona  (0)
Usługi różne, powszechne, rzemieślnicze, opieka indywidualna  (-1)
Rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, rybactwo  (0)
Usługi noclegowe, gastronomia, catering, podawanie napojów  (-1)
Rozrywka, kultura, turystyka, rekreacja  (0)
Wybierz min. 1 i max. 4 branże z wybranej grupy:
Budownictwo budynków mieszkalnych i niemieszkalnych  (0)
Budownictwo dróg kołowych  (0)
Budownictwo dróg szynowych  (0)
Budownictwo obiektów inżynierii lądowej i wodnej  (0)
Budowa rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych  (0)
Wykonawstwo instalacji i systemów przeciwpożarowych  (0)
Wykonawstwo instalacji elektrycznych  (0)
Wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnych  (0)
Wykonawstwo pozostałych instalacji obiektowych i infrastrukturalnych  (0)
Rozbiórki, wyburzenia, przygotowanie terenu pod budowę  (0)
Wytwarzanie prefabrykatów  (0)
Roboty budowlane wykończeniowe  (0)
Montaż wyposażenia produkcyjnego, technicznego, medycznego, badawczego itp.  (0)
Wypożyczanie urządzeń, kontenerów i sprzętu budowlanego  (0)
Inne usługi i roboty budowlane (z wyłączeniem projektowania, geodezji i geologii)  (0)
Uzupełniająca kadra administracyjna i techniczna w budownictwie  (-2)
Zarządzanie produkcją  (0)
Utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych  (0)
Serwis, naprawa, konserwacja urządzeń i instalacji przemysłowych  (0)
Przemysł spożywczy i produkcja napojów  (0)
Przemysł tytoniowy  (0)
Przemysł tekstylny, skórzany i odzieżowy  (0)
Przemysł drzewno-papierniczy  (0)
Przemysł meblarski  (0)
Przemysł szklarski  (0)
Przemysł hutniczy  (0)
Przemysł stoczniowy  (0)
Przemysł szynowy  (0)
Przemysł motoryzacyjny  (0)
Przemysł lotniczy i kosmiczny  (0)
Przemysł elektrotechniczny, elektroniczny i teletechniczny  (0)
Przemysł precyzyjny  (0)
Przemysł maszynowy  (0)
Przemysł petrochemiczny  (0)
Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny  (0)
Przemysł gumowy i tworzyw sztucznych  (0)
Pozostały przemysł chemiczny  (0)
Pozostałe branże przemysłu  (0)
Usługi wspomagające przemysł (z wyłączeniem projektowania)  (0)
Uzupełniająca kadra administracyjna i techniczna w przemyśle  (0)
Energia elektryczna (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)  (0)
Energia cieplna (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)  (0)
Energia z paliw gazowych (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)  (0)
Energia z odnawialnych źródeł (OZE)  (0)
Serwis, naprawa, konserwacja urządzeń i instalacji elektr., cieplnych, gazowych, OZE  (0)
Uzupełniająca kadra administracyjna i techniczna w wytwarzaniu i dystrybucji energii  (0)
Górnictwo i wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego  (0)
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego  (0)
Górnictwo rud metali  (0)
Wydobywanie kamienia, piasku i gliny  (0)
Poszukiwanie złóż  (0)
Usługi wspomagające i związane z górnictwem, wydobywaniem i eksploatacją złóż  (0)
Uzupełniająca kadra administracyjna i techniczna w górnictwie i wydobywaniu  (0)
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody  (0)
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  (0)
Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów; odzysk surowców  (0)
Usługi wspomagające gospodarkę odpadami  (0)
Rekultywacja i oczyszczanie terenu oraz wody z zanieczyszczeń  (0)
Uzupełniająca kadra administracyjna i techniczna w gospod. wodą, ściekami i odpadami  (0)
Marketing i sprzedaż produktów z dziedziny produkcji lub gałęzi przemysłu  (0)
Kasjer, sprzedawca  (0)
Merchandising  (0)
Sprzedaż internetowa  (0)
Obnośna i obwoźna sprzedaż artykułów nieżywnościowych  (0)
Obnośna i obwoźna sprzedaż żywności i napojów (na straganach, plażach, imprezach itp.)  (0)
Agencje celne  (0)
Agencje transportowe, logistyka, spedycja  (0)
Magazynowanie, składowanie, przeładunek towarów  (1)
Usługi pocztowe i kurierskie, pakowanie przesyłek  (0)
Transport drogowy towarowy i pasażerski  (0)
Transport turystyczny (koleje linowe, busy, taksówki)  (0)
Transport kolejowy towarowy i pasażerski  (0)
Transport morski i przybrzeżny towarowy i pasażerski  (0)
Transport wodny śródlądowy towarowy i pasażerski  (0)
Transport lotniczy  (0)
Transport rurociągowy paliw i cieczy, obsługa pompowni  (0)
Pomoc drogowa, wypożyczanie pojazdów  (0)
Pozostałe usługi wspomagające transport  (0)
Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury transportowej i magazynowej  (0)
Uzupełniająca kadra administracyjna i techniczna w transporcie i magazynowaniu  (0)
Obsługa i konserwacja systemów i urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej  (0)
Telewizja  (0)
Radio  (0)
Prasa  (0)
Produkcja filmów, reklam, nagrań audio i nagrań wideo  (0)
Usługi pomocnicze przy produkcji filmów i widowisk  (0)
Uzupełniająca kadra administracyjna i techniczna w radiu, telewizji i prasie  (0)
Hosting, przetwarzanie danych, bazy danych  (0)
Projektowanie stron internetowych, portali, sklepów internetowych  (0)
Systemy ERP, integracja systemów  (0)
Obsługa informatyczna systemów i urządzeń u klienta  (0)
Grafika i animacja komputerowa  (0)
Tworzenie oprogramowania użytkowego i pozostałego  (0)
Serwis, naprawa, instalowanie komputerów osobistych  (0)
Serwis, naprawa, instalowanie specjalistycznych urządzeń peryferyjnych  (0)
Usługi prawne  (0)
Księgowość, doradztwo podatkowe  (0)
Agencje reklamowe  (1)
Public relations  (0)
Konsulting, lobbing profesjonalny  (0)
Pozyskiwanie dotacji z funduszy celowych  (0)
Kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimi, employer branding  (0)
BHP  (0)
Pośrednictwo pracy  (0)
Planowanie strategiczne, zarządzanie spółkami  (0)
Badanie rynku i opinii publicznej  (0)
Inspekcja, kontrola, testowanie, certyfikacja, weryfikacja  (0)
Serwis specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, medycznych itp.  (0)
Geodezja  (0)
Geologia, geofizyka  (0)
Kierowanie robotami i branżowy nadzór specjalistyczny  (0)
Projektowanie architektoniczne  (0)
Projektowanie w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu  (0)
Projektowanie instalacji energetycznych konwencjonalnych i OZE  (0)
Projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych  (0)
Projektowanie automatyki i robotyki przemysłowej oraz procesów technologicznych  (0)
Projektowanie maszyn  (0)
Projektowanie elektrotechniki i elektroniki  (0)
Projektowanie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych  (0)
Projektowanie specjalistyczne w dziedzinach technicznych i użytkowych  (0)
Badania i analizy związane z jakością żywności  (0)
Badania i analizy techniczne  (0)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii  (0)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych  (0)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych  (0)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych  (0)
Fotografia profesjonalna  (0)
Tłumaczenia  (0)
Organizacja i promocja imprez rozrywkowych, sportowych, targów, kongresów itp.  (0)
Renowacja dzieł sztuki  (0)
Pozostałe usługi profesjonalne  (0)
Urzędy administracji publicznej  (-2)
Sądownictwo  (0)
Porządek i bezpieczeństwo publiczne  (0)
Straż pożarna  (0)
Zamówienia publiczne  (-2)
Uzupełniająca kadra techniczna w obiektach administracji publicznej  (0)
Żłobki  (0)
Edukacja przedszkolna i szkolna  (0)
Szkolnictwo ponadpodstawowe  (0)
Szkolnictwo wyższe  (0)
Nauka języków obcych  (0)
Nauczyciele, trenerzy i instruktorzy edukacji pozaszkolnej  (0)
Uzupełniająca kadra administracyjna i techniczna w obiektach edukacji  (0)
Apteki  (0)
Szpitale ogólne i specjalistyczne  (0)
Przychodnie i gabinety prywatne  (0)
Pozostałe specjalistyczne placówki medyczne  (0)
Fizjoterapia  (0)
Ratownictwo medyczne, WOPR, GOPR  (0)
Specjalistyczne usługi paramedyczne  (0)
Placówki opiekuńcze oraz ośrodki i domy pomocy społecznej  (0)
Uzupełniająca kadra administracyjna i techniczna w obiektach służby zdrowia  (1)
Bankowość i pośrednictwo pieniężne  (0)
Kredyty, pożyczki, lombardy  (0)
Windykacja należności  (0)
Leasing  (0)
Rynki finansowe, działalność maklerska  (0)
Ubezpieczenia na życie  (0)
Ubezpieczenia majątkowe  (0)
Sprzedaż nieruchomości  (0)
Pośrednictwo nieruchomości  (0)
Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości  (0)
Doradztwo i szacowanie wartości nieruchomości  (0)
Administracyjna obsługa biura lub sekretariatu  (0)
Obsługa klienta  (0)
Call center, telemarketing  (0)
Ochrona osób i mienia  (0)
Opieka nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i starszymi, pomoc domowa  (0)
Naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych  (0)
Fryzjerstwo, kosmetyka  (0)
Naprawa i konserwacja sprzętu RTV i telekomunikacyjnego  (0)
Naprawa i konserwacja sprzętu AGD i ogrodniczego  (0)
Serwis, naprawa, konserwacja innego sprzętu, urządzeń, wyposażenia  (0)
Mała poligrafia, usługi ksero, wizytówki, pieczątki, niszczenie dokumentów itp.  (0)
Utrzymanie porządku i czystości (sprzątanie, pranie, obsługa recepcji itp.)  (0)
Usługi specjalistyczne (ddd, usuwanie śniegu i lodu, czyszczenie kominów itp.)  (0)
Czyszczenie budynków, basenów, elewacji, maszyn, pojazdów specjalistycznych itp.  (0)
Odczytywanie wskazań gazomierzy, liczników wody i elektryczności  (0)
Usługi okolicznościowe (remanent, pakowanie prezentów, św. Mikołaj itp.)  (0)
Rzemiosło (szewcy, zegarmistrze, krawcy, szklarze, „złota rączka” itp.)  (-1)
Rękodzieło  (0)
Inne  (0)
Uprawy rolne, szkółkarstwo, ogrodnictwo  (0)
Ogrody botaniczne, parki  (0)
Zakładanie, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych  (0)
Chów i hodowla zwierząt  (0)
Ogrody zoologiczne  (0)
Weterynaria  (0)
Usługi wspomagające rolnictwo (z wyłączeniem przemysłu spożywczego)  (0)
Gospodarka leśna  (0)
Pozyskiwanie drewna  (0)
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych  (0)
Usługi wspomagające leśnictwo (z wyłączeniem przemysłu drzewnego)  (0)
Chów i hodowla ryb i innych organizmów wodnych  (0)
Rybołówstwo morskie i śródlądowe  (0)
Uzupełniająca kadra administracyjna i techniczna w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie  (0)
Hotele i obiekty hotelowe  (0)
Obiekty zakwaterowania uczniów, studentów, robotników  (0)
Pola namiotowe, ośrodki wypoczynkowe, schroniska turystyczne, agroturystyka  (0)
Catering  (0)
Restauracje, kawiarnie, pizzerie, lodziarnie, stołówki, piekarnie  (-1)
Bary, koktajlbary, dyskoteki, puby, pijalnie napojów  (0)
Utrzymanie techniczno-administracyjne obiektów zakwaterowania i przygotowania posiłków  (0)
Kina, teatry  (0)
Muzea, galerie, wystawy, biblioteki, archiwa itp.  (0)
Historyczne i przyrodnicze atrakcje turystyczne  (0)
Grupy artystyczne  (0)
Usługi wspomagające wystawianie przedstawień artystycznych  (0)
Pośrednictwo turystyczne  (0)
Organizacja imprez i wydarzeń turystycznych, opieka turystyczna  (0)
Gry losowe, zakłady bukmacherskie, kasyna  (0)
Fitness, siłownie, solaria, salony masażu, spa, wellness  (0)
Parki rozrywki, parki linowe, bawialnie dzieci itp.  (0)
Sprzedaż, serwis i wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego  (0)
Utrzymanie techniczno-administracyjne obiektów rozrywki, kultury, sportu i rekreacji  (0)
Wybierz lokalizację i sprawdź czy pracownicy poszukują w niej pracy
Wybierz województwo:
Zawęź do wybranych miast:
Zawęź do wybranych powiatów:
Dodatkowe filtry
Wiek:
Płeć:
Kraj pochodzenia:
Wykształcenie:
Stałe miejsce zamieszkania:
Język obcy:
Stopień znajomości języka:
Wybierz rodzaj umowy lub wymiar etatu (max. 2):
Praca dorywcza/praca dodatkowa
Umowa zlecenie
Umowa o dzieło
Praca na część etatu
Praca na pełny etat
Praca na kontrakt
Praca tymczasowa/praca sezonowa
Praktyka szkolna
Praktyka studencka
Wolontariat
Termin rozpoczęcia pracy:
Dowolny
Od zaraz
W ciągu miesiąca
Ponad miesiąc (wg uzgodnień)

Teraz oglądasz: wszystkie ogłoszenia pracowników w bazie

J1: angielski s: k | J2: bezwymagan s:

Numer ogłoszenia: LAJ399PQ

Kierownik działu administracyjno-gospodarczego

podejmie pracę w branży:

Uzupełniająca kadra administracyjna i techniczna w obiektach służby zdrowia | Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

w lokalizacji:

Zabrze | pow. gliwicki | Gliwice | pow. tarnogórski

O mnie: Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, doświadczenie pozwalające kierować remontami obiektów wpisanych do rejestru zabytków, kurs „Dozór nad eksploatacją urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych”. Pracowałem w firmach budowlanych, a ostatnie kilka lat w dziale technicznym w szpitalu. Szukam pracy o podobnym charakterze zlokalizowanej w Gliwicach lub miastach ościennych.

Preferowany rodzaj umowy lub wymiar etatu:
Praca na pełny etat

Preferowany termin rozpoczęcia pracy:
Ponad miesiąc (wg uzgodnień)

Dane kontaktowe:
Zaloguj się jako pracodawca, aby pozyskać dane kontaktowe!

J1: angielski s: d | J2: niemiecki s: d

Numer ogłoszenia: JCLYMOJH

fotograf, fototechnik

podejmie pracę w branży:

Agencje reklamowe

w lokalizacji:

Bydgoszcz

O mnie: Szukam rekrutacji do stażu zawodowego w zawodzie "fotograf" i "fototechnik", w celu zdobycia doświadczenia i podniesienia kwalifikacji. Motywuje moje poszukiwania również uczestnictwem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej "Wsparcie na starcie szansą dla młodych". W razie rekrutacji na wymienione przeze mnie stanowiska proszę o kontakt. Gdyby nastąpiły jakieś wątpliwości w sprawie projektu, w którym biorę udział i organizacji stażu proszę się kontaktować na e-mail projektowy: nastarcie2020@gmail.com.

Preferowany rodzaj umowy lub wymiar etatu:
Praktyka studencka

Preferowany termin rozpoczęcia pracy:
Od zaraz

Dane kontaktowe:
Zaloguj się jako pracodawca, aby pozyskać dane kontaktowe!

J1: angielski s: k | J2: bezwymagan s:

Numer ogłoszenia: 88DMNQ7O

Pakowacz - magazynier w centrum logistycznym

podejmie pracę w branży:

Magazynowanie, składowanie, przeładunek towarów

w lokalizacji:

Zabrze | pow. gliwicki | Gliwice

O mnie: Kilka lat temu zajmowałem się kompletowaniem towaru w centrum logistycznym. Posiadam uprawnienia na wózek widłowy. Mam wyrobioną książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych. Jestem dosyć dyspozycyjny, ale chciałbym aby grafik pracy zmianowej był tak ułożony, żeby można było z wyprzedzeniem planować także swoje sprawy prywatne. Poszukuję pracy w Gliwicach lub najbliższej okolicy. Termin rozpoczęcia wg uzgodnień.

Preferowany rodzaj umowy lub wymiar etatu:
Praca na pełny etat

Preferowany termin rozpoczęcia pracy:
Ponad miesiąc (wg uzgodnień)

Dane kontaktowe:
Zaloguj się jako pracodawca, aby pozyskać dane kontaktowe!